Általános Szerződési Feltételek

Goodevent Rendezvényszervező Kft.

Köszönjük, hogy érdeklődik konferenciánk iránt! Kérjük, amennyiben megrendelőnk kíván lenni, részt szeretne venni az eseményen, olvassa el figyelmesen a vásárlásra vonatkozó részletes szabályainkat. Vásárlóink a megrendelésben biztosított  szolgáltatások igénybevételével az általános szerződési feltételek rendelkezéseit kötelező érvényűnek fogadják el magukra nézve.

Jelen dokumentum a https://contactconferences.com/ honlapon üzemelő rendezvényregisztrációs rendszer (a továbbiakban: Rendszer) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza

A Rendszer tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai (Rendezvényszervező):

Cég neve: Goodevent Rendezvényszervező Kft.
Székhely: 1165 Budapest, Hangulat utca 14.
E-mail cím: info@contactconferences.com
Tel.: +36 70 442 6067
Adószám: 24394763-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 174934
Bankszámlaszám: MKB Bank – 10300002-10591280-49020016
NAIH szám: NAIH-141373/2018

I. A megrendelés és szerződéskötés menete

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendelési azonosítóval látunk el, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül.

Szerződés nyelve: Magyar

Felhasználó a Rendszer oldalainak böngészésével, valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

II. A regisztráció folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései:

  1. A regisztrációs adatok kitöltése
  2. Az űrlap elfogadása, beküldése (Regisztráció elküldése gomb)
  3. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap e-mail-ben, amely tartalmazza a rendelés adatait.
  4. Felvesszük Önnel a kapcsolatot a számlázás és a részvételi díj rendezése kapcsán.
  5. Az esemény kapcsán minden szükséges információt megküldünk tájékoztató e-mailek formájában a jelentkezéskor megadott kapcsolattartói és résztvevői e-mail címekre.

Az elküldött és visszaigazolt vásárlás fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül.

A részvételi jegy típusa a résztvevők adatainak megadásakor választható ki. Egy rendelésben több résztvevő jegyeinek megrendelése is történhet. A kiválasztott jegyek összetétele bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A sikeres vásárláshoz kérjük pontosan megadni a számlázási címet, majd ezt követően lehet a rendelést véglegesíteni.

Kérjük, ügyeljen a megadott adatok helyességére, hiszen a konferencia részvételt ezek alapján számlázzuk ki! Adatbeviteli hibák kijavítására a „Regisztráció elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Kérjük, azt a telefonszámot, illetve e-mail címet adja meg, melyen megrendelésével kapcsolatban el tudjuk Önt érni!

Megrendelését – a rendelés adataival együtt – a regisztrációkor megadott kapcsolattartói e-mail címen automatikusan igazoljuk vissza.

A megrendeléssel a Megrendelő és a Rendezvényszervező között adásvétel jön létre. A szerződés mint távollevők között létrejött megállapodás a Rendezvényszervező ajánlati kötöttségén alapul. Rendezvényszervező mint ajánlattevő a honlapon közzétett feltételek szerint hirdeti a konferencia jegyeket. Megrendelő a honlapon történő regisztrációt követő sikeres megrendeléssel elfogadja Rendezvényszervező ajánlatát. Közöttük a szerződés a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailnek Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre, ráutaló magatartással. A visszaigazoló e-mail akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Rendezvényszervező felelősséget nem vállal. A szerződés a Ptk. (6) 3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

III. Megrendelés módosítása

A megrendelés módosítására lehetőség van, a módosítási igényét kérjük, ügyfélszolgálatunkon jelezze a szokásos módokon (telefonszám, e-mail cím).

IV. Fizetési módok, számlázás

Rendszerünk jelenleg kétféle fizetési módot kínál:

  1. Banki átutalás
  2. A számlával együtt megküldött online fizetéshez használható link segítségével, bankkártyával

V. Lemondási feltételek

A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség (info@contactconferences.com). A lemondási határidő: 2019. szeptember 30. Ezen határidőig Megrendelő a lemondást indokolni nem köteles.

Rendezvényszervező az esemény magas színvonalon való megrendezése, a konferencián való részvételhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása miatt a határidőn túl érkező lemondást nem tudja elfogadni.

VI. Reklamáció, panaszok

Megrendelésével kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az alábbi email címenvárjuk: info@contactconferences.com vagy a +36 70 442 6067-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

VII. Regisztrációhoz kapcsolódó adatok kezelése

FŐSZABÁLY: A jelentkezéskor megadott adatokat a megrendelés teljesítésével kapcsolatban használjuk fel, főként a konferencia legfontosabb információinak megküldésére. Az adatokat kizárólag a fenti célra és terjedelemben használjuk, a személyes adatokat a rendezvény lezajlásáig, a Felek közötti pénzügyi elszámolásig tároljuk.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy adatait Rendezvényszervező a szükséges mértékig kezelje, mindezt bizalmasan, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

Felhasználó bármikor jogosult adatai törlését kérni e-mail címünkön. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztrációja törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez és teljesített megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, azok törlése nem lehetséges.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért és többletköltségekért a felelősség Felhasználót terheli.

VIII. Árazás és termékinformáció

A Rendszerben feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

Nem vállalunk felelősséget a gondosságunk ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben nem vagyunk kötelesek a konferenciajegyet a weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni vásárlóink részére. Hibás ár feltüntetése esetén, azonnal e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót arról, hogy a termék mellett feltüntetett ár hibás és felajánljuk neki a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét. Ilyen esetben a vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Az honlapunkon rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben az adatainak megadása nem szükséges.

IX. Egyéb rendelkezések

Rendezvényszervező jogosult a jelen ÁSZF-et a vásárlói előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

Rendezvényszervező jogosult továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Rendszerben vásárlóinak előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartja a jogot, hogy a Rendszert más domain név alá helyezze át.

Ha a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze Rendezvényszervező felé, és ha jóhiszemű eljárásunk során a jelzést megalapozottnak találjuk, az információ haladéktalanul törlésre kerül, vagy azt módosítjuk.

X. Felhasználási feltételek elfogadása

A Rendszer használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

XI. Felügyeleti szervek

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap:  www.bekeltet.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztóvédelmi panasz

A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.